Algemene Voorwaarden (versie 21 Juli 2016)
Bedrijf: Jeroen Kissen zwembadbouw
KvK: Nummer 59891165

 1. Algemeen

  De in deze Algemene Voorwaarden genoemde partijen zijn:
  a. Jeroen Kissen, ofwel de opdrachtnemer soms ook aangeduid als “ons, onze of wij”.
  b. De wederpartij, ofwel de opdrachtgever.
 2. Toepasselijkheid

  a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane schriftelijke aanbiedingen en getekende overeenkomsten.b. Alleen eventuele specifieke bedingen die schriftelijk door ons bevestigd zijn aan de wederpartij en waarin van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, prevaleren boven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.c. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, door ons op enig moment toegepast of getolereerd ten voordele van de wederpartij, geven die laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking, als voor hem vaststaand, voor zich op te eisen.

  d. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. In geval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.

  e. De wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden voor zowel onze aanbiedingen alsook voor onze overeenkomsten. Iedere toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

  f. Indien enig beding in deze Algemene Voorwaarden door de rechter onverhoopt vernietigd c.q. buiten werking gesteld mocht worden, verplichten partijen zich omtrent de inhoud van het betreffend beding tot nader overleg c.q. tot nadere onderhandelingen.

 3. Offertes, prijzen en meerkosten, overeenkomst.

  a. Al onze aanbiedingen en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk wordt aangegeven.b. Alleen een door ons schriftelijk bevestigde overeenkomst aan de wederpartij is bindend.c. Indien binnen 45 dagen na de schriftelijke aanvaarding van een opdracht door ons een wijzing optreedt in de prijzen, is dit voor rekening van ons, met uitzondering van prijsverhogingen door overheidsmaatregelen. Alle prijsverhogingen na 45 dagen worden 1 op 1 doorberekent aan de wederpartij, zonder dat de overeenkomst kan worden ontbonden.

  d. In geval van wijzing in een door ons aangenomen opdracht, welke op verzoek van onze wederpartij is doorgevoerd, zijn wij gerechtigd de door die wijzing veroorzaakte meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen, zonder dat de overeenkomst kan worden ontbonden.

  e. Tenzij anders overeengekomen, zijn onze prijzen exclusief B.T.W. en exclusief eventuele transportkosten en overheidsheffingen van welke aard dan ook.

 4. Leveringen, start- en opleverdatum, oplevering.

  a. Leveringen
  i. Geschieden uit ons magazijn te Weert, tenzij de levering rechtstreeks van onze leverancier aan de wederpartij plaatsvindt, in welk geval de levering uit het magazijn van onze leverancier geschiedt.
  ii. De wijze van transport zal door ons worden bepaald. Mocht de wederpartij verzoeken om een andere wijze van verzending, dan komen de meerkosten te zijnen laste. Het risico van de te leveren goederen gaat op de wederpartij over, op het moment dat zij de plaats, vanaf waar het vervoer naar de wederpartij plaatsvindt, hebben verlaten.
  iii. Het risico tijdens vervoer is steeds voor de wederpartij.
  iv. Voor ontvangst van de goederen dient de wederpartij zorg te dragen voor geschikte opslagruimte, gevrijwaard voor schade of ontvreemding.b. Start- en opleverdatum
  i. De startdatum gaat in, zodra alle gegevens benodigd voor uitvoering van de verkregen opdracht in ons bezit zijn gekomen en 40% van de totale kosten, binnen 8 dagen na de datum van onze bevestiging van de overeenkomst, aan ons is betaald.
  ii. Indien de wederpartij ons verzoekt de reeds bevestigde startdatum van werkzaamheden te verschuiven, dan zullen wij beoordelen of wij dit met andere werkzaamheden kunnen compenseren. Mocht dit niet zo zijn dan wordt de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis gesteld en kan een eventuele verschuiving alleen plaatsvinden na betaling van gederfde inkomsten die in de schriftelijke reactie van ons aan de wederpartij worden vermeld.
  iii. De opgegeven startdatum, uitvoeringstermijnen en opleverdatum worden bij benadering gegeven en zijn voor ons niet bindend. Zij zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Bij overschrijding van de overeengekomen data/termijnen is de wederpartij gerechtigd schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, doch niet eerder dan nadat wederpartij ons schriftelijk nog een redelijke termijn van tenminste vier weken heeft gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen en wij binnen die termijn niet hebben gepresteerd.c. Oplevering
  i. Bij oplevering dient de wederpartij het opleveringsbewijs voor akkoord te ondertekenen. Eventuele reclames van de wederpartij dienen hierop vermeld te worden.
  ii. Het niet ondertekenen van het opleveringsbewijs bevrijdt de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen.
 5. Voorbereidende werkzaamheden

  a. Op de overeengekomen startdatum van de werkzaamheden dienen alle ruimtes waarin gewerkt moet worden door de wederpartij ontruimd te zijn, zodat er ongehinderd door ons gewerkt kan worden.b. Indien op deze startdatum de betreffende ruimtes niet geschikt zijn om ongehinderd te kunnen werken door ons, dan nemen de werkzaamheden geen aanvang en worden extra kosten hiervoor in rekening gebracht aan de wederpartij. Tevens kan door ons de opleverdatum naar rato te worden opgeschoven.
 6. Annulering

  a. Eventuele annulering door de wederpartij van de overeenkomst, dient schriftelijk te geschieden.b. Bij annulering van de overeenkomst door de wederpartij is deze gehouden tot betaling van de volgende kosten:
  i. 50% van de totale kosten, bij annuleren tussen 4 en 8 weken voor de startdatum.
  ii. 75% van de totale kosten, bij annuleren tussen 2 en 4 weken voor de startdatum.
  iii. 100% van de totale kosten, bij annuleren binnen 2 weken voor de startdatum.c. De betaling van deze kosten dient binnen 8 dagen na de door ons schriftelijk bevestigde annulering, te zijn geschied.

  d. Eventuele reeds bestelde materialen c.q. goederen dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na de door ons schriftelijk bevestigde annulering, aan ons te worden betaald.

 7. Eigendom

  a. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot al hetgeen ons ter zake van deze goederen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, welke door de wederpartij ons is verschuldigd, is voldaan, dan wel waar door de wederpartij zekerheid voor is gesteld. Voor volledige betaling is de wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden, op welke wijze dan ook, te verpanden, in eigendom over te dragen, te bezwaren of op welke wijze dan ook in de macht van derden te brengen.b. Onze wederpartij zal alle met hen gemaakte afspraken, van welke aard dan ook , en daarmee verband houdende aantekeningen en correspondentie met de grootst mogelijk zorgvuldigheid en discretie behandelen en niet aan derden openbaar maken, behoudens schriftelijke toestemming onzerzijds.
 8. Betaling

  a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen:
  i. 40% van de totale kosten, binnen 8 dagen na de datum van bevestiging van de overeenkomst door ons.
  ii. 30% van de totale kosten, binnen 8 dagen na de datum van de start van de werkzaamheden door ons.
  iii. 30% van de totale kosten, binnen 8 dagen na de datum van de factuur aan de wederpartij.b. Betaling dient contant te geschieden of door overschrijving op onze bankrekening en wel zonder enige aftrek of korting, ten zij anders is overeengekomen. Schuldvergelijking is niet toegestaan.c. Bij deellevering zijn wij gerechtigd elke deellevering afzonderlijk te factureren en hiervoor betaling te verlangen.d. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de wederpartij hebben wij het recht de overeenkomst of opdracht op te schorten of te ontbinden, onverminderd onze eventuele rechten op schadevergoeding. Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt wordt het geacht van rechtswege, in gebreke te zijn, zonder dat een ingebrekestelling is vereist en hebben wij het recht een contactuele rente van 10% per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag van het betalingsonderdeel, in rekening te brengen, onverminderd de ons verder toekomende wettelijke rente en andere kosten. Alle eventuele kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, waaronder incasso-, deurwaarder-, advocaatkosten zijn begrepen, welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 15% van het factuurbedrag.e. Al onze vorderingen zijn terstond opeisbaar indien de wederpartij ophoudt met betalen, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel instaat van faillissement wordt verklaard, door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, dan wel de bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt. Alsdan hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd ons recht op schadevergoeding en zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 9. Garanties

  a. Wij zijn jegens de wederpartij gehouden aan de garantiebepalingen zoals deze door de fabrikant zijn verstrekt.
  b. Wij garanderen dat de door ons te verrichten werkzaamheden plaatsvinden naar algemene normen van deugdelijkheid.
 10. Overmacht

  a. Indien door overmacht de levering meer dan vier maanden vertraagd wordt, zijn zowel wij als de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval hebben wij recht op vergoeding van de door ons gemaakte kosten. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst door ons reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij, indien door overmacht de resterende levering meer dan vier maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde kosten te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwden onder de verplichting, hetgeen hem reeds geleverd was naar ons terug te zenden voor rekening en risico van de wederpartij, indien de wederpartij kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de wederpartij niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.b. Wij zijn gerechtigd een eventueel afgesproken leveringstermijn met die periode te verlengen, gedurende welke wij door overmacht verhinderd zijn aan onze verplichtingen te voldoen. Van overmacht aan onze zijde is sprake, indien wij na het sluiten van de overeenkomst worden verhinderd aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen. Dit ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën , storingen in de levering van energie alles zowel in ons bedrijf als bij derden, van wie wij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten onze schuld of risicosfeer ontstaan ten gevolge waarvan de uitvoering der overeenkomst redelijkerwijze door de wederpartij van ons niet meer kan worden verlangd.
 11. Aansprakelijkheid, klachten, gebreken en geschillen

  a. De wederpartij dient vóór verwerking of montage direct te keuren op de uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Alle reclames dienen uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering c.q. ontvangst van de zaken schriftelijk en door middel van een aangetekend schrijven bij ons te worden ingediend op straffe van verval van rechten. De rechtsvordering van wederpartij op ons tot schadevergoeding of tot herstel vervalt in ieder geval door verloop van 1 jaar nadat de wederpartij ter zake bij ons heeft geprotesteerd.b. Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de wederpartij niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij.c. Nuance- en kleurafwijkingen, liggen in de aard van keramische en natuurproducten. Derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd.

  d. Wij zijn bij niet tijdige betaling gerechtigd de goederen ter zake weer tot ons te nemen en afgifte daarvan te vorderen, zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die hierdoor bij derden c.q. onze wederpartij zou kunnen ontstaan , door het weer tot ons nemen van de niet betaalde goederen.

  e. Afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen en beschrijvingen, vermeld in onze folders, catalogi, prijscouranten en offertes alsmede opgaven of adviezen over maten, capaciteiten, mogelijkheden e.d., ook indien mondeling genoemd, zijn vrijblijvend en voor ons niet bindend. Afwijking van aldus verstrekte gegevens geven geen grond tot een klacht of aansprakelijkheid onzerzijds.

  f. Wij zijn slechts aansprakelijk voor die gebreken, die het rechtstreekse gevolg zijn van door ons verkeerd geleverde artikelen en/of gebruikte materialen en foutieve constructie, dat ten bewijze van onze wederpartij. Bij gegrond bevinding van de betreffende klacht, zijn wij slechts gehouden om artikelen of de onderdelen waarop de klacht betrekking heeft, te vervangen. Indien naar ons oordeel de kosten van herstel niet in verhouding staan tot het belang van wederpartij bij herstel, heeft wederpartij, naar keuze van ons, recht op schadevergoeding in plaats van herstel, welke schadevergoeding is beperkt tot het factuurbedrag, door ons aan wederpartij in rekening gebracht.Niettegenstaande bepalingen van deze voorwaarden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een verzekering wordt uitgekeerd, indien onze aansprakelijkheid gedekt wordt door een verzekering.

  g. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe en/of indirecte (gevolg)schade aan de wederpartij of aan derden, ontstaan ten gevolge van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van constructiefouten in de gebruikte artikelen, behoudens door de wederpartij aan te tonen opzet of grove schuld onzerzijds.

  h. Op de tussen ons en de wederpartij gesloten overeenkomsten en de uit die overeenkomst voortvloeiende geschillen is, met uitsluiten van internationale verdragen, uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands Recht en zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse Rechter die op basis van onze vestigingsplaats bevoegd is om van het geschil kennis te nemen, zij het dat ons de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij woont of gevestigd is.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken